Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-23: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec

ZK-07-2018-23.pdf, ZK-07-2018-23pr01.xls , ZK-07-2018-23pr02.xls , ZK-07-2018-23pr03.pdf , ZK-07-2018-23pr04.doc , ZK-07-2018-23pr05.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-07-2018-23
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků mezi městem Humpolec a Krajem Vysočina dle geometrického plánu č. 3911-68/2017, který předložilo město Humpolec. Dne 15. 12. 2016 byla mezi městem Humpolec a Krajem Vysočina uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu, na stavbu "Humpolec, chodník ul. Jihlavská - II. etapa". Po realizaci této stavby město Humpolec požádalo Kraj Vysočina o majetkoprávní vypořádání. Došlo k zaměření skutečného stavu, ze kterého vyplývá, že pozemky, které jsou zastavěny krajskou silnicí II/523, ale jsou ve vlastnictví města Humpolec by měly být převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina - materiál ZK-07-2018-23, př. 1. Naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou zastavěny chodníky nebo tvoří veřejné prostranství by měly být převedeny do vlastnictví města Humpolec - materiál ZK-07-2018-23, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství a zastavěny  chodníky, městu Humpolec a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví města Humpolec, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování pozemků v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl.II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy. Podmínka zveřejnění záměru darování je splněna.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec a nabýt darem z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 9. 2018 a usnesením č. 1628/25/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrženým  majetkoprávním vypořádáním pozemků  dle GP č. 3911-68/2017 v k.ú. a obci Humpolec.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s navrženým  majetkoprávním vypořádáním pozemků  dle GP č. 3911-68/2017 v k.ú. a obci Humpolec.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
  • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1784 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 4;
  • Dodatek č. 1785 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz