Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-24: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

ZK-07-2018-24.pdf, ZK-07-2018-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-07-2018-24
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Město Nové Město na Moravě požádalo Kraj Vysočina o darování části pozemní komunikace - silnice III/35315 a pozemků komunikací zastavěných. Jedná se o  část par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě. Par. č. 335 ostatní plocha, silnice o výměře 21729 mv k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 ostatní plocha, silnice o výměře 8157 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a silnice III/35315 jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina  a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje část silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km včetně zastavěných  pozemků části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě převést do vlastnictví města.

Tato část silnice nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí

smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy a provedení oprav silnice předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení části silnice III/35315 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě uzavřena darovací smlouva, kterou městu Nové Město na Moravě bude převedeno těleso pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice III/35315 v rozsahu  staničení 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství.

Záměr darování části silnice III/35315 v rozsahu staničení 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a  pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu.  Návrh usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě na převod příslušného úseku silnice a pozemků silnicí zastavěných z vlastnictví kraje do vlastnictví města Nové Město na Moravě a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě na převod části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č.335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 10. 2018 a usnesením č. 1736/27/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle tohoto materiálu.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle tohoto materiálu

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/35315 v rozsahu km 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz