Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-26: Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"

ZK-07-2018-26.pdf, ZK-07-2018-26pr01.pdf , ZK-07-2018-26pr02.pdf , ZK-07-2018-26pr03.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-07-2018-26
Název Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší majetkoprávní přípravu stavby s názvem „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice“. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby zpracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno.

Stavba se nachází v místě stávající silnice III/11244 na par. č. 528  a v jejím bezprostředním okolí, v místě hráze rybníka Podlesník v katastrálním území Radňov u Rynárce, na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a fyzických osob.

Důvodem k realizaci stavby je nevyhovující stav zemního tělesa hráze rybníka Podlesník, v jehož koruně je vedena silnice III/11244. Silnice je využívána těžkou nákladní dopravou při přepravě kamene z lomu Nemojov. Účelem stavby je ochrana existujících budov umístěných v bezprostřední blízkosti hráze rybníka na pozemcích st. par. č. 31/1, st. par. č. 31/3, st. par. č. 31/4 a st. par. č. 31/5. Délka úpravy komunikace je celkem 98,0 m. Šířka vozovky se na začátku upravovaného území  rozšiřuje na 6,0 m, od poloviny plánované rekonstrukce se postupně zužuje na stávající šířkové uspořádání na konci úpravy. Zajištění tělesa silnice bude řešeno objektem, jehož konstrukce je tvořena stěnou z vrtaných ŽB pilot o průměru 630 mm po vzdálenosti 1,5 m, které jsou vzájemně provázány ŽB převázkou, ve které se nacházejí hlavy zemních kotev. Stěna je rozdělena na 2 části. První část je v délce 24,0 m částečně pod terénem. Druhá část má délku 31,57 m a je zcela pod terénem. Nad převázkou první části je navržena ŽB římsa, na které je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

Odbor majetkový nechal v rámci majetkoprávní přípravy vyhotovit na základě záborového elaborátu projektové dokumentace geometrický plán číslo 166-490/2018, PGP-1068/2018-304, který zaměřuje obvod trvalého záboru. Geometrický plán tvoří materiál ZK-07-2018-26, př. 2.

Výkupy pozemků, zahrnutých do trvalého záboru, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, budou realizovány před zahájením stavby. Seznam pozemků, navržených k výkupu, je obsahem materiálu ZK-07-2018-26, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-26, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy, za cenu 100 Kč/m2.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se  o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1850/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-26, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy,  za cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz