Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-27: Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic

ZK-07-2018-27.pdf, ZK-07-2018-27pr01.doc , ZK-07-2018-27pr02.doc , ZK-07-2018-27pr03.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-07-2018-27
Název Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic.

Obec Valeč požádala o majetkoprávní vypořádání dle geometrického plánu 624-117/2017. Na základě usnesení 0488/10/2017/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze dne 27. 3. 2017 realizovala obec Valeč akci „Okružní křižovatka na silnici III/15241 v obci Valeč - chodníky“. Tímto usnesením byl schválen záměr darování části pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u Hrotovic. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 20. 3. 2017 až 20. 4. 2017.

Z geometrického plánu č. 624-117/2017 vyplývá převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč a nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z  pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o  výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek par. č. 675 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a kupní smlouvy ze dne 20. 1. 2004. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. Valeč u Hrotovic a obec Valeč na listu vlastnictví č. 151.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč a nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z  pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z  pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o  výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina, vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč a nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1855/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, souhlasí s navrženým majetkovprávním vypořádáním.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH také souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u  Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč;
  • nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina,

vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017.

schvaluje
  • Dodatek č. 1786 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 1;
  • Dodatek č. 1787 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz