Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-28: Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava

ZK-07-2018-28.pdf, ZK-07-2018-28pr01.pdf , ZK-07-2018-28pr02.pdf , ZK-07-2018-28pr03.pdf , ZK-07-2018-28pr04.pdf , ZK-07-2018-28pr05.pdf , ZK-07-2018-28pr06.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-07-2018-28
Název Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o prodej hmotné nemovité věci v k. ú. a obci Jihlava.

Kraj Vysočina je na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14687/2001-14 ze dne 30. 3. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost (budova školy) v k. ú. a obci Jihlava, graficky znázorněno v materiálu ZK-07-2018-28, př. 1. Nemovitost se nachází v severní části města Jihlavy na ul. Havlíčkova 2335/109, v blízkosti vlakového nádraží. Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním podlažím (suterénem) třemi nadzemními podlažími a podkrovím s valbovou střechou o celkové výměře podlahové plochy cca 1 650 m2. V roce 1988 a následně provedena komplexní výměna konstrukcí dlouhodobé životnosti zahrnující přístavbu a nástavbu objektu, včetně instalací, na původní budově pořízené z 50. let minulého století. Výměna oken provedena v roce 2011. Budova je napojena na inženýrské sítě, tj. přípojka elektro, vody, kanalizace a  zemního plynu. Celkový technický stav budovy je dobrý, v nejnižším podlaží budovy je však patrná i výraznější vlhkost. Přístup je přímo z ul. Havlíčkova přes veřejný pozemek ve vlastnictví statutárního města Jihlava, hlavní vstup do budovy je však řešen přes „úzký pruh pozemku“ ve vlastnictví fyzické osoby. 

U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava je nemovitost vedena na listu vlastnictví 4867 pro katastrální území a obec Jihlava.

Nemovitost byla zřizovací listinou předána k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, která ji již ke své činnosti nepotřebuje, budova je volná a pro potřeby školství nevyužívaná od roku 2015. Nemovitost je s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání a dislokaci nevyužitelná pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 3. 8. 2018 na ocenění nemovitosti, tj. pozemku par. č. 5054/2 včetně stavby (budovy školy), byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 9 490 840 Kč a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 9 700 000 Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 12 000 Kč.

Návrh řešení

Pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost (budova školy) v k. ú. a obci Jihlava je zbytným majetkem pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Rada kraje usnesením 1585/24/2018/RK ze dne 4. 9. 2018 rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava a schválila způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a schválila podmínky a termíny výběrového řízení včetně dohody o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-24-2018-35, př. 2. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši ceny obvyklé (tržní) povýšené o předpokládané náklady na inzerci a výběrové řízení, zpracování znaleckého posudku, tj.  úhrnem zaokrouhleně ve výši 9 750 000 Kč. Záměr prodeje včetně podmínek prodeje byly zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 7. 9. 2018 do 8. 10. 2018. Dále byl záměr prodeje inzerován v krajských novinách Kraj Vysočina a na realitních serverech. Primátor statutárního města Jihlava byl o záměru prodeje informován.

Do výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 10. 10. 2018 se přihlásilo sedm zájemců dle prezenční listiny účastníků výběrového řízení, která je obsahem materiálu ZK-07-2018-28, př. 2. Zájemce Roman Poul, Jihlava, pod pořadovým číslem 5. nebyl z důvodu pozdní úhrady jistiny do výběrového řízení připuštěn. Šest účastníků výběrového řízení uhradilo jistinu ve stanoveném termínu a ve výši, tj. á 20 000 Kč a každý účastník podepsal návrh „Dohody o sankci za zmaření výběrového řízení“, která byla obsahem Přílohy č. 1 schválených podmínek a termínů výběrového řízení dle materiálu RK-24-2018-35, př. 2. Dle protokolu o provedeném výběrovém řízení dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 3, nejvyšší nabídku kupní ceny ve výši 15 900 000 Kč nabídla společnost 7S Pebble Two, s.r.o. se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03976726. Druhou v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši 15 800 000 Kč nabídla Magdaléna Průchová, Wolkerova č.p. 1738/14, 586 01 Jihlava, třetí v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši 15 400 000 Kč nabídla společnost Home Money s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 314/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 02823250, čtvrtou v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši 13 800 000 Kč nabídl Karel Olišar, Hálkova 2929/18, 586 01 Jihlava, pátou v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši 12 200 000 Kč nabídla společnost TERRADOS s.r.o., se sídlem Kollárova 5481/1a, 586 01 Jihlava, IČO 28305817. Průběh výběrového řízení na určení pořadí obsahující průběh a výši nabídek od jednotlivých účastníků výběrového řízení je obsahem materiálu ZK-07-2018-28, př. 4.

Odbor majetkový na základě uskutečněného výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 10. 10. 2018 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě a dle článku 7, bodu 6 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina navrhuje:

  • rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti 7S Pebble Two, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03976726 za kupní cenu 15 900 000 Kč;
  • schválit pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 3;
  • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností 7S Pebble Two, s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, nebo v případě neuzavření kupní smlouvy zájemcem v pořadí dle materiálu ZK-07-2018-28, př.  3, rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030  m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví zájemce v  sestupném pořadí, tj. zájemci č. 2, 3, 4 a to za kupní cenu dle výsledku výběrového řízení;

Současně OM navrhl radě kraje rozhodnout uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-30-2018-36, př. 5, což bylo přijato usnesením 1857/30/2018/RK.

Dodatkem Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 6, je upraven rozsah svěřeného majetku o  prodané nemovitosti. Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1857/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodla uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-30-2018-36, př. 5.

Návrh usnesení schvaluje
  • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 3 na prodej pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava;
  • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 6;
rozhoduje
  1. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti 7S Pebble Two, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03976726, za kupní cenu 15 900 000 Kč;
  2. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) Magdalény Průchové, Wolkerova č.p. 1738/14, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 15 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1;
  3. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 3 výsledku výběrového řízení) společnosti Home Money s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 314/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 02823250, za kupní cenu 15 400 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 2;
  4. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 4 výsledku výběrového řízení) Karlovi Olišarovi, Hálkova 2929/18, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 13 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 3;
  5. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 5 výsledku výběrového řízení) společnosti TERRADOS s.r.o., se sídlem Kollárova 5481/1a, 586 01 Jihlava, IČO 28305817, za kupní cenu 12 200 000 Kč, a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz