Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-31: Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

ZK-07-2018-31.pdf, ZK-07-2018-31pr01.xls , ZK-07-2018-31pr02.pdf , ZK-07-2018-31pr03.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-07-2018-31
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává koupi pozemků z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. (dále jen ČD) do vlastnictví Kraje Vysočina po dokončení stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, byl ve spolupráci s městem Humpolec investorem stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“. Vlastní akce spočívala v úpravě šířkových parametrů silnice (rozšíření), výměně podloží na části úseku, vyčištění příkopů, úpravě výšek sjezdů na silnici a v pokládce nového povrchu. V  části úseku město vybudovalo vodovod a zároveň provedlo výměnu kanalizace a rekonstrukci chodníků.

Stavba se realizovala na pozemcích různých vlastníků. Právní vztahy s nimi byly ošetřeny smlouvou zakládající právo provést stavbu a smlouvou nájemní, smlouvou zakládající právo provést stavbu a smlouvou o výpůjčce a nájemními smlouvami.

Po dokončení stavby byl vyhotoven geometrický plán č. 3829-5/2017 na zaměření jejího skutečného průběhu. Jedním z vlastníků pozemků zastavěných novým tělesem silnice III/12924 jsou i ČD. Pozemky ve vlastnictví ČD zastavěné výše uvedenou stavbou jsou uvedeny v materiálu ZK-07-2018-31, př. 1. Tyto by měly být převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina.

ČD s prodejem pozemků do vlastnictví kraje souhlasí za kupní cenu v celkové výši 18 192 Kč, tj. za cenu 313,66 Kč/m2. Tato kupní cena se skládá z obvyklé ceny pozemků ve výši 10 440 Kč, tj. za cenu 180  Kč/m2 (určena znaleckým posudkem), DPH ve výši 2 192 Kč, tj. 37,80 Kč/m2 a nákladů souvisejících s převodem v celkové výši 5 560 Kč (úhrada vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, znalecký posudek a náklady na vyhotovení smlouvy).

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1 z vlastnictví ČD do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 18 192 Kč, protože jsou zastavěny zrekonstruovaným tělesem silnice III/12924.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1 z vlastnictví ČD do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 18 192 Kč. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1848/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1 z vlastnictví společnosti  České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 1793 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz