Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-32: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

ZK-07-2018-32.pdf, ZK-07-2018-32pr01.xls

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-07-2018-32
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s  nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-32, př. 1 v celkové částce 2935 m2 byly identifikovány na základě geometrických plánů a údajů z katastru nemovitostí. V přiloženém materiálu jsou uvedeny pouze pozemky, s jejichž majetkoprávním vypořádáním za kupní cenu 100 Kč/m2 oslovení vlastníci souhlasí.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 100 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnice bude i vlastníkem pozemků zastavěných silnicí.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt uvedené pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1847/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s výkupem uvedených pozemků 

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s výkupem uvedených pozemků

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-32, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz