Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-34: Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár

ZK-07-2018-34.pdf, ZK-07-2018-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-07-2018-34
Název Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
Zpracoval M. Slánský, R. Sýkora
Předkládá M. Kukla, P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší koupi pozemku v k. ú. Zámek Žďár za účelem realizace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Dne 10. 11. 2015 byl zastupitelstvu kraje předložen záměr zahrnout příspěvkovou organizaci Domov Kamélie Křižanov do procesu transformace s ohledem na podmínky výzev v IROP a OPZ. Zároveň bylo usnesením č. 0557/06/2015/ZK schváleno 10 000 000 Kč na předfinancování těchto projektů s informací, že IROP hradí ex-post 90 % způsobilých výdajů projektu. Po vyčerpání těchto prostředků zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0259/03/2016/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj I. – III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016 až 2021 postupně, dle aktuální potřeby každého projektu.

Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. zahrnuje m. j. i výstavbu dvou objektů bydlení (vždy pro šest klientů), na pozemcích které jsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou.

OSV a OM vyhledávaly pozemky, které by odpovídaly stanovenému účelu pro umístění výstavby objektů. Nejvhodnějším z vytipovaných míst, kde může být realizována výstavba je část pozemku par. č. 774/3 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár. Vzhledem k tomu, že plánovaná stavba se bude týkat pouze části tohoto pozemku, nechal OM vypracovat GP č. 837-119/2016, podle kterého by kraj měl získat do svého vlastnictví oddělený pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2, oddělený z  pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár. 

Uvedený pozemek je situován na severním okraji městské části Žďár nad Sázavou 3, města Žďár nad Sázavou. V územním plánu města je tento pozemek zařazen do funkčního využití: všeobecné obytné území s hlavním využitím bydlení. Na většině pozemku se v současné době nachází obdělávané pole, na hranici pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě.

Město Žďár nad Sázavou ve svém zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku jako minimální cenu stanovilo částku 2 250 Kč/m2 + DPH 21%. Při celkové výměře kupovaného pozemku bude kupní cena 3 917 250 Kč + 822 622,50 Kč. Požadovaná částka 2 250 Kč/m2 vychází z ceny obvyklé podle znaleckého posudku ing. Víta Šimurdy č. 2361 - 001 / 17 ke dni 6.  1. 2017. Daň z nabytí nemovitých věcí se nehradí.

Uznatelné výdaje na pořízení pozemků budou ve výši ceny obvyklé podle znaleckého posudku ing. Víta Šimurdy č. 2361 - 001 / 17 ke dni 6. 1. 2017, t. j. 2 250 Kč/m2.

Na tyto pozemky byla tedy uzavřena dne 11. 4. 2017, dle výše popsaných podmínek, mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou smlouva o smlouvě budoucí kupní. Platnost této smlouvy byla omezena na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2018. Tato smlouva je předkládána jako materiál ZK-07-2018-34, př. 1.

V současné době již nabylo právní moci stavební povolení pro uvedenou akci a je tedy možné přistoupit k uzavření smlouvy kupní v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

Návrh řešení

OSV a OM navrhují rozhodnout nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2 v k. ú. Zámek Žďár, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, což představuje částku 4 739 872,50 Kč, pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Tento návrh je v souladu s uzavřenou smlouvou o  smlouvě budoucí kupní, která je předkládána jako materiál ZK-07-2018-34, př. 1.

Smlouva kupní není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje nabýt pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina koupí za výše uvedenou kupní cenu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1767/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, t. j. celkem 4 739 872,50 Kč pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz