Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-35: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

ZK-07-2018-35.pdf, ZK-07-2018-35pr01.docx

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-07-2018-35
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční). Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace) a město Třešť (vodovod, kanalizace, chodníky a osvětlení). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. §  7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), rozhodnout uzavřít s městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-07-2018-35, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1758/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-07-2018-35, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz