Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-38: Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

ZK-07-2018-38.pdf, ZK-07-2018-38pr01.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-07-2018-38
Název Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku kultury zřizovatelem Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.

Ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace požádal o změnu zřizovací listiny v souvislosti se záměrem přesněji definovat vymezení stávajících činností divadla a tyto rozšířit o výchovně vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost s akcentem na děti a mládež. Jedná se zejm. o výuku uměleckých schopností a dovedností, divadelní výchovu a další kulturní a kulturně výchovné aktivity, které bude organizace realizovat nejen v nově zrekonstruované zkušebně, ale i v ostatních interiérových prostorách divadla a rovněž i v exteriéru.

Cílem této úpravy, viz materiál ZK-07-2018-38, př. 1, je v souladu s hlavním účelem uvedeným ve Zřizovací listině Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace posílit obecné vnímání divadla jako svébytného kulturního centra, které kromě základní estetické úlohy plní také funkci etickou, zábavnou, ale i výchovnou a vzdělávací a významně se tak podílí na formování a upevňování kulturních a společenských hodnot.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, viz ZK-07-2018-38, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 10. 2018 a usnesením č. 1795/29/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz