Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

ZK-07-2018-39.pdf, ZK-07-2018-39pr01.doc , ZK-07-2018-39pr02.xls , ZK-07-2018-39pr03.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-07-2018-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací za účelem předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0398/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje.

Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 dne 22. 4. 2017. Monitorovacím výborem byl doporučen k podpoře s podmínkou vypořádání připomínek před podpisem smlouvy. Celkový rozpočet projektu, pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci je ve výši 319 286,89 EUR, tj. cca 8 572 853 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR (finanční spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce cca 857 285,30 Kč). Celková výše předpokládaných dotací z EFRR a státního rozpočtu je 287 358,20 EUR, tj. cca 7 715 567,67 Kč. K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Lead Partnerem a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko ‑ Česká republika 2014-2020 došlo dne 17. 9. 2018. Účinnost smlouvy nastala dne 18. 9. 2018 jejím zveřejněním v registru smluv. Základní informace o projektu ve  formě projektové fiše  a  celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-07-2018-39, př. 1 a ZK-07-2018-39, př. 2.

Návrh řešení

Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci bezúročnou zápůjčku ve výši 8 572 853 Kč za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3 a současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura.

Poskytnutá zápůjčka bude určena k předfinancování celého projektu. Po ukončení projektu a  v souvislosti s vrácením poskytnuté zápůjčky budou rozpočtovým opatřením organizaci poskytnuty finanční prostředky ve stanovené výši finanční spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů. Zápůjčka bude čerpána dle potřeb projektu na základě žádostí organizace. Vracení finančních prostředků se předpokládá nejpozději do konce roku 2022.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1843/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky. S poskytnutím zápůjček na realizaci projektů příspěvkových organizací na úseku Kultury je uvažováno ve Střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 – 2021.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02739.0001.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2022), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz