Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-40: Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

ZK-07-2018-40.pdf, ZK-07-2018-40pr01.xlsx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-07-2018-40
Název Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
Zpracoval H. Koudelová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Jedná se o III. etapu zahrnující období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku mohly podat podklady k žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace MŠMT. MŠMT podklady vyhodnotilo a vygenerovalo pro kraj seznam podpořených škol pro podání souhrnné žádosti o dotaci, kterou OŠMS odeslal na MŠMT. Rozhodnutím č. 10011-10/2018-11 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2018 v celkové výši 1 455 630 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-07-2018-40, př. 1. Dotace je poskytována ve výši 33 Kč na zvolený kvantitativní indikátor, kterým je počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2018-40, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 9. 2018 a usnesením č. 1654/25/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2018-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz