Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-41: Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

ZK-07-2018-41.pdf, ZK-07-2018-41pr01.xls , ZK-07-2018-41pr02.xls , ZK-07-2018-41pr03.doc

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-07-2018-41
Název Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Zpracoval J. Kafková, M. Krčmová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji a  následně krajským úřadem jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2018 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech).

Normativně stanovený rozpočet MŠMT krajům do září 2018 měsíčně upravovalo o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě změn v jejich poskytování, které školy průběžně měsíčně vykazují. K 18. 6. 2018 činil objem přímých výdajů na vzdělávání celkem 5 275 212 675 Kč (včetně pěti úprav rozpočtu z titulu podpůrných opatření). Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 5 219 017 528  Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 380 536 906 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 838 480 622 Kč, částka ve výši 56 195 147 Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 17. 7. 2018 s usnesením č. 1280/20/2018/RK a v zastupitelstvu kraje dne 11. 9. 2018 s usnesením č. 0628/05/2018/ZK).

 

  1. V souvislosti s podporou společného vzdělávání byly ze strany MŠMT provedeny další tři úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 54 481 629 Kč. Po těchto úpravách činí celkový objem přímých výdajů na vzdělávání 5 329 694 304 Kč. OŠMS  těm školám, které vykázaly změny v poskytování podpůrných opatření, upravil rozpočet  k 24. 7. 2018 (změny v podpůrných opatřeních vykázané v měsíci červnu), k 27. 8. 2018 (změny v podpůrných opatřeních vykázané v měsíci červenci) a k 17. 9. 2018 (změny v podpůrných opatřeních vykázané v měsíci srpnu).
  2.  Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 26. 9. 2018. Informace o úpravě rozpočtu k 26. 9. 2018 jsou obsahem materiálu ZK-07-2018-41, př. 3.

 

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 394 931 638  Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 3 881 411 369 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 53 351 297 Kč.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 10. 2018 a usnesením č. 1818/29/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz