Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-42: Změny ve zřizovacích listinách

ZK-07-2018-42.pdf, ZK-07-2018-42pr01.doc , ZK-07-2018-42pr02.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-07-2018-42
Název Změny ve zřizovacích listinách
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Obsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina a úprava zřizovací listiny po sloučení příspěvkových organizací.

Dne 27. 3. 2018 usnesením č. 0362/02/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o sloučení následujících příspěvkových organizací - Dětského domova, Budkov 1 a Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, která se stala přejímající organizací pod stejným názvem Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 a dnem sloučení (1. 7. 2018) na ni přešly všechna práva a  závazky, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů. Na základě schváleného rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací zpracoval OŠMS dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, který aktualizuje vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.

Dále je obsahem materiálu řešení hospodaření s majetkem Kraje Vysočina, pořizovaným v rámci realizace projektu „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“, jehož je kraj realizátorem. V rámci realizace projektu předává Kraj Vysočina Střední průmyslové škole Třebíč protokolem, dle soupisu samostatných movitých věcí, k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek a jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Za tímto účelem je organizaci potřebné pořízený majetek kraje předat k hospodaření dodatkem ke zřizovací listině.

Návrh řešení

V materiálu ZK-07-2018-42, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748.

V materiálu ZK-07-2018-42, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1865/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 1;
  • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz