Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-45: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

ZK-07-2018-45.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-07-2018-45
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Zpracoval E. Ampapová, J. Hadravová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen „Příspěvkové organizaci“).

Usnesením 0324/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí zápůjčky Příspěvkové organizaci ve výši 2 793 000 Kč za účelem realizace projektu „Maturitu zvládneme“ s cílem podpory výuky maturitních předmětů společné části maturitní zkoušky, zejména matematiky a cizích jazyků. Dne 18. 9. 2018 byla připsána na účet kraje splátka výše uvedené zápůjčky.

Návrh řešení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převede do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 793 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1867/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz