Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-47: Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

ZK-07-2018-47.pdf, ZK-07-2018-47pr01.pdf , ZK-07-2018-47pr02.pdf , ZK-07-2018-47pr03.pdf , ZK-07-2018-47pr04.pdf , ZK-07-2018-47pr05.doc , ZK-07-2018-47pr06.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-07-2018-47
Název Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 6
Popis problému

Předmětem materiálu je poskytnutí dotací pro služby, které se zabývají poskytováním domácí hospicové péče. Odbor sociálních věcí obdržel individuální žádosti na poskytnutí dotace dvou poskytovatelů domácí hospicové péče. Žádost podala Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava a pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Dále tito poskytovatelé podali žádost na odbor zdravotnictví o dofinancování domácí ošetřovatelské péče. Poskytovatelé žádají o dofinancování výše uvedených služeb z důvodu neustále se navyšujícího počtu klientů, s čímž úzce souvisí nejen rozšiřování provozu, ale i navyšování personálních kapacit a z důvodu přechodu na mobilní specializovanou paliativní péči.

 

Mobilní specializovaná paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče je terénní služba poskytovaná v domácím nebo náhradním sociálním prostředí v kontinuálním režimu tzv. domácí hospitalizace (24/7) a je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby. Mobilní paliativní péče zahrnuje péči o fyzický, psychický, sociální a spirituální stav pacienta a jeho rodiny. Dochází k rozšíření týmu o lékaře, kteří drží pohotovosti a podle potřeby poskytují péči přímo v domácnosti v kteroukoliv denní dobu. Toto zvýšené zabezpečení lékařské pomoci je podpořeno větším zapojením zdravotních sester a umožňuje předcházet hospitalizacím, které nejsou ze zdravotního hlediska úplně nezbytné a s terénní podporou mohou strávit poslední část života v domácím prostředí. S úrovní zdravotní péče tak roste možnost zajištění péče doma i při zdravotním stavu, při kterém by to jinak nebylo možné.

 

Mobilní specializovaná paliativní péče je indikovaná u pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob s velmi limitovanou prognózou délky života (týdny až několik měsíců), u kterých:

 • zdravotní stav neumožňuje pravidelné kontroly u praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (významně omezená mobilita a nízká celková funkční zdatnost)
 • přítomnost závažných symptomů a celková klinická nestabilita však vyžadují časté intervence a pravidelné přehodnocování a úpravu plánu péče (časté krize a dekompenzace).

Pro tuto skupinu pacientů přináší:

 • garanci trvalé (24/7) dostupnosti lékařské a ošetřovatelské péče
 • bezpečnou specializovanou službu, která je poskytována v souladu s nejmodernějšími odbornými poznatky a současně respektuje zákonné požadavky na zdravotní péči 
 • páteřní síť specializované terénní péče o nevyléčitelně nemocné, která podporuje existenci dalších komunitních služeb v regionu a efektivněji propojuje komunitní, lůžkové a ambulantní služby daného regionu
 • kvalitativně vyšší úroveň zajištění péče než obvyklý model registrujícího praktického lékaře a služeb domácí ošetřovatelské péče.

 

Diecézní charita Brno (Oblastní charita Jihlava) předložila žádost o dofinancování částkou 1 865 329 Kč. Žádost je připojena v materiálu ZK-07-2018-47, př. 1. Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 27. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 121 tis. Kč. Tato částka odpovídala potřebě financování personálního vybavení, které měl žadatel na počátku roku. Nyní organizace podala žádost o dofinancování služby z důvodu narůstání objemu poskytované péče a tím zvyšujících se nároků na personální zabezpečení. V roce 2017 bylo službou pečováno celkem o 42 klientů, v roce 2018 je za období od ledna do 15. 9. 2018 pečováno již o 71 klientů. Uvedená čísla dokazují neustále se zvyšující poptávku po nabízené službě. Od října tohoto roku je organizací plánován zkušební provoz v režimu odbornosti 925 + 720 + 926, který vyžaduje personální posílení, ale zároveň vytváří předpoklad pro spolufinancování paliativní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2019. Nemocnice Jihlava vyjádřila trvalý zájem na spolupráci v oblasti paliativní péče a nadále chce tuto péči rozvíjet. Konstatovala, že hodnotí velmi dobře spolupráci s paliativní stanicí a úroveň péče, neboť na sebe plynule navazují a že na úrovni spolupráce obou institucí, jsou vztahy nadstandardní.

O dofinancování domácí hospicové péče podala žádost i Diecézní charita Brno (Oblastní charita Žďár nad Sázavou) částkou ve výši 270 tis. Kč. Žádost je připojena v materiálu ZK-07-2018-47, př. 2. V roce 2018 došlo v organizaci k výrazným změnám v rámci poskytování paliativní péče, které mají značný vliv na financování služby. Došlo k navýšení počtů lékařů i zdravotních sester. V týmu nyní působí 8 lékařů, kteří zajišťují péči o paliativní pacienty a jsou součástí paliativní ambulance. Tým sester zajišťuje služby 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Do fungujícího týmu byla přijata i nová psycholožka. Na základě výše uvedených důvodů podala organizace žádost o navýšení dotace.  

Diecézní charita Brno (Oblastní charita Jihlava) a Diecézní charita Brno (Oblastní charita Žďár nad Sázavou) podaly současně na odbor zdravotnictví žádost o dofinancování ošetřovatelské péče v domácím prostředí, které doplňují mobilní specializovanou péči. Žádosti jsou připojeny v materiálech ZK-07-2018-47, př. 3 a ZK-07-2018-47, př. 4.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví navrhují schválit rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje na rok 2018, které spočívá ve snížení kapitoly Zdravotnictví o částku 1 mil. Kč a  ve snížení rezervy kraje o částku 1 mil. Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci o  částku 2 mil. Kč a poskytnout z kapitoly Sociální věci dotaci ve výši:

 • 1 530 tis. Kč pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charitu Jihlava) na dofinancování nákladů na provoz domácí hospicové péče a 500 tis. Kč na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • 270 tis. Kč pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charitu Žďár nad Sázavou) na dofinancování nákladů na provoz domácí hospicové péče a 500 tis. Kč na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče. 

K poskytnutí dotací bude použit zůstatek na kapitole Sociální věci, převod částky 1 mil. Kč z kapitoly Zdravotnictví a převod částky 1 mil. Kč z rezervy kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1839/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 135 547 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 5;
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 6;
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  5;
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-07-2018-47, př.  5 a  ZK-07-2018-47, př. 6.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz