Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-48: Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

ZK-07-2018-48.pdf, ZK-07-2018-48pr01.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-07-2018-48
Název Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje investiční akci Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba. Po dokončení výstavby nového pavilonu se počítá s vybavování movitým majetkem. Soubor pořízeného movitého majetku u investiční akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba bude určen pro potřeby vybavení pokojů klientů, pracovní terapie, rehabilitace, pracovních místností a dalších vnitřních prostor. Předpokládaná hodnota pořizovaného movitého majetku bude ve výši 23 000 000,- Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0524/04/2018/ZK.

Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku pořízeného v rámci výše uvedené investiční akce k hospodaření Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.

Návrh řešení

Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Odbor sociálních věcí navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek, pořízený v rámci investiční akce Domov pro seniory Havlíčků Brod - Přístavba.
Předpokládaná hodnota movitého majetku činí 23 000 000,00 Kč. Jedná se především o  vybavení nábytkem, ošetřovatelskými lůžky, počítačovou technologií a dalším nutným vybavením pro provoz, který není zahrnut jako součást stavebních prací.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1841/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-48, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz