Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-50: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)

ZK-07-2018-50.pdf, ZK-07-2018-50pr01.xls

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-07-2018-50
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
Zpracoval J. Benda, J. Říčan
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

Usnesením č. 0374/08/2018/RK ze dne 6. 3. 2018 Rada Kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OM“) připravit projekty na snížení energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1 do 100. výzvy OPŽP a  předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení. Celkem se jedná o čtyři objekty Nemocnice Nové Město na Moravě (ODN1, ODN2,3, objekt ředitelství, objekt lékárny). ORR ve spolupráci s OM zpracovaly projektovou žádost k objektu ředitelství, o jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1776/28/2018/RK, a k objektu ODN 1, o  jejímž podání bylo rozhodnuto radou kraje dne 16. 10. 2018 usnesením č. 1808/29/2018/RK. Podklady ke zbývajícím dvěma objektům Nemocnice Nové Město na Moravě (ODN 2,3 a lékárna) jsou v přípravě. V materiálu ZK-07-2018-50, př. 1 je uveden přehled předpokládaných nákladů a  předpokládaná výše dotace na jednotlivé projekty. Lhůta pro podání projektových žádostí do 100. výzvy OPŽP končí dne 31. 1. 2019.

Návrh řešení

ORR a OM navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-07-2018-50, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1860/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložené projekty jsou uvedeny ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021. Podle přílohy č. 1 předpokládáme přímé realizační náklady ve výši cca 40,7 mil. Kč a dotaci z OPŽP ve výši cca 9,9 mil. Kč (24%). Dále předpokládáme vedlejší realizační náklady ve výši cca 2,5 mil. Kč.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s převodem finančních prostředků.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-07-2018-50, př. 1 s  tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz