Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-51: Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“

ZK-07-2018-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-07-2018-51
Název Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
Zpracoval J. Kalina, J. Říčan
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o převod finančních prostředků projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“, který byl podán do 61. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP).

Výstavba tohoto projektu byla zahájena z vlastních zdrojů kraje v roce 2017. Na základě usnesení č. 0541/10/2018/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 20. 3. 2018 byl projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ podán do 61. výzvy OPŽP, která byla otevřena až v  době již zahájené realizace projektu. Pro tento projekt bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo radou kraje akceptováno dne 2. 10. 2018 usnesením č. 1738/27/2018/RK.

Realizace projektu je v současné době financována z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Na základě vydání a akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace je pro potřeby kraje nutné zajistit převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu, aby mohlo dojít k přeúčtování proplacených faktur a k financování dalších výdajů z kapitoly Evropské projekty. Převod finančních prostředků představuje částku 88 300 000 Kč (celkové výdaje projektu po odečtení výdajů z roku 2017 z důvodu uzavřeného účetnictví). Přeúčtování bude zahrnovat finanční prostředky ve výši 25 mil. Kč, které byly uhrazeny v roce 2018 (bez výdajů z roku 2017 z důvodu uzavřeného účetnictví). Jedná se o krok formálního charakteru, kdy po schválení převodu finančních prostředků na zvláštní účet budou faktury za stavební práce dále hrazeny již z projektového účtu z kapitoly Evropské projekty a nikoliv z kapitoly Nemovitý majetek. Celkové výdaje projektu činí 91 036 439 Kč, výše dotace činí 20 560 732,80 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1859/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Celkové výdaje projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ se předpokládají ve výši cca 91 mil. Kč a dotace z OPŽP ve výši cca 20,6 mil. Kč (23 %).

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz