Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-52: Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019

ZK-07-2018-52.pdf, ZK-07-2018-52pr01.pdf , ZK-07-2018-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-07-2018-52
Název Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládáme zastupitelstvu kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, se sídlem Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, v roce 2019.

Rok 2019 je jedenáctým rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o. p. s. (dále též „Stanice Pavlov“) s finanční podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Na základě jednání se zástupci Kraje Vysočina upravila Stanice Pavlov v roce 2009 zakládací smlouvu tak, aby Kraj Vysočina měl právo jmenovat 3 členy do správní rady uvedené společnosti. Důvodem pro účast zástupců kraje ve správní radě Stanice Pavlov je možnost přímého vlivu a  zajištění kontroly účelnosti krajem vynakládaných finančních prostředků. V současnosti je do správní rady Stanice Pavlov za Kraj Vysočina jmenován PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová a Ing. Jaromír Kalina.

Považujeme existenci a činnost výše uvedené Stanice Pavlov v Kraji Vysočina za nezbytnou, neboť jako jediná svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. Stanice Pavlov také spolupracuje s holandskou společností The Dutch Otterstation Foundation na vypouštění odchovaných mláďat vydry říční do volné přírody v Holandsku. Dále se podílí na mezinárodním záchranném programu genofondu norka evropského a je jediným zařízením v ČR, kde se odchov daří. Stanice Pavlov se rovněž účastní záchranného programu puštíka bělavého a  spolupracuje na vybraných projektech s Univerzitou Karlovou v Praze a Polskou Univerzitou ve Štětíně. V období od 1. 1. 2018 do 30. 7. 2018 Stanice Pavlov přijala do své péče 411 zvířat, což je oproti jiným záchranným stanicím v Kraji Vysočina, které v tomto období přijaly v průměru okolo 15 zvířat, velký nepoměr, pokryvnost přijetí zvířat na území Kraje Vysočina činí 87%. Funkce a  význam Stanice Pavlov je velmi významný, její činnost se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti a je pozitivním příkladem etického a humánního přístupu člověka k živé přírodě, ale i výukovým centrem vzdělávání a osvěty mládeže.

Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává Stanice Pavlov každoročně z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu prostřednictvím členství v  Národní síti záchranných stanic), z dotací Úřadu práce, od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých obcí, ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků na škody způsobené vydrou říční, za vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice, za programy pro školy a také za propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a  dalších suvenýrů. Chybějící část prostředků v předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.

Dle vyúčtování, které je pravidelně na začátku roku zasíláno Kraji Vysočina, jsou z dotací Kraje Vysočina hrazeny především mzdy pracovníků a provozní náklady (např. elektrická energie). Omezení počtu pracovníků, zajišťujících samotnou funkci záchranné stanice, by znamenalo nutnost omezení služby, kterou záchranná stanice v Kraji Vysočina poskytuje. Omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice Pavlov tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a provoz Stanice Pavlov ekonomicky podporovaly. Stanice Pavlov plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné neplacené práci přesčas a díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice Pavlov neobejde, proto Stanice Pavlov žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2019, a to ve stejné výši jako v roce letošním, tedy 1 300 000 Kč.  Žádost,  její bližší zdůvodnění, rozbor činnosti a další podklady od Stanice Pavlov jsou uvedeny v materiálu ZK-07-2018-52, př. 1.

Návrh řešení

Považujeme za potřebné, aby Stanice Pavlov v Kraji Vysočina dále fungovala a prezentovala Kraj Vysočina v médiích, na společných akcích lesní pedagogiky či jiných akcí pořádaných Krajem Vysočina typu Den s Krajem Vysočina. Proto navrhujeme zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na krytí provozních nákladů v roce 2019 ve výši 1 300 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2018-52, př. 2. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2019.

Dotaci na daný kalendářní rok navrhujeme poskytnout předem, neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice Pavlov by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje usnesením 1870/30/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-XX, př. 2.

Odbor ekonomický

Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 300 000 Kč je zapracován do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, do kapitoly Životní prostředí.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02692.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženou publicitou.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-52, př. 2.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz