Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-53: Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

ZK-07-2018-53.pdf, ZK-07-2018-53pr01.pdf , ZK-07-2018-53pr02.pdf , ZK-07-2018-53pr03.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-07-2018-53
Název Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích, na podporu lesnictví v roce 2018 v Kraji Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 6. 2018 schválilo usnesením č. 0548/04/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích (dále jen „Zásady“). Předmětem dotace je: přirozená obnova, umělá obnova, opakovaná výchova, zřizování oplocenek, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří. Příjemci dotace jsou vlastníci nebo nájemci lesních pozemků, které se nacházejí, na území Kraje Vysočina.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad. Seznam žádostí o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích podle Zásad je uveden v materiálu ZK-07-2018-53, př. 1ZK-07-2018-53, př. 2. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 1 ve výši 1 389 770 Kč (celkem 13 žádostí), dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2 ve výši  161 500 Kč (1 žádost). Žadatelé předkládali požadavky na přirozenou obnovu, umělou obnovu, opakovanou výchovu, zřizování oplocenek a individuální ochranu poloodrostků. Žádosti, které jsou kráceny, neodpovídají Zásadám (např. chybně uvedené počty poloodrostků v případě individuální ochrany, nebo špatnou dřevinu v případě přirozeného zmlazení). Žádná žádost nebyla zamítnuta. U smluv, které jsou připravovány pro obce, nejsou doplněna jména starostů, z důvodu probíhajících jednání o  novém složení vedení obcí po volbách.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že uvedené výdaje nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Zemědělství, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Zemědělství za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Navrhujeme zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost   o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270  Kč určenou na poskytnutí dotací;
  • vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
  • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 1;
  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2;
  • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 3.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1869/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

položky byly zaevidovány v systému e-Dotace.

Odbor ekonomický

Podpora lesního hospodářství je uvedena ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 v „Dalších možných požadavcích OŽPZ“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 793 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
  • vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
  • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálů ZK-07-2018-53, př. 1 a ZK-07-2018-53, př. 2
  • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 3.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz