Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-54: Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

ZK-07-2018-54.pdf, ZK-07-2018-54pr01.xls , ZK-07-2018-54pr02.xls , ZK-07-2018-54pr03.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-07-2018-54
Název Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová, O. Tvarůžková, P. Švanda
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018. Dále je předmětem materiálu schválením změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro některé poskytovatele sociálních služeb – přesun části prostředků mezi službami u téhož poskytovatele.

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0233/01/2018/ZK a 0642/05/2018/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 759 204 421 Kč a dále z části prostředků z rozpočtu kraje ve výši 54 539 000 Kč. Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb.

Materiál řeší dofinancování služeb pro zdravotně znevýhodněné či služby pomáhající řešit jiné sociálně znevýhodňující situace, u nichž nebyl dostatečně financován nárůst nákladů v souvislosti s růstem osobních nákladů. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu služeb.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 ze dne 12. 9. 2017 č. 13/17 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Dále odbor sociálních věcí obdržel žádost některých poskytovatelů sociálních služeb o změnu výše dotace pro jednotlivé sociální služby při zachování celkové výše dotace pro žadatele, aby bylo možné optimalizovat poměr mezi prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z rozpočtu kraje v návaznosti na nastavení spolufinancování z dotačního programu Úřadu vlády v oblasti protidrogové politiky. Při zpracování návrhu na poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednání zastupitelstva 1/2018 si odbor sociálních věcí ponechal na své kapitole rezervu právě pro dofinancování těchto případů. Část této rezervy byla rozdělena na jednání zastupitelstva kraje v září 2018, ale některé požadavky nebyly do zmíněného materiálu zařazené, protože nebyl jasný odhad průměrného počtu pracovních úvazků, které mají vliv na výpočet vyrovnávací platby, případně ještě nebylo rozhodnuto o financování z některých dalších zdrojů.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 632 000 Kč dle materiálů ZK-07-2018-54, př. 1 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 3.

Dále navrhujeme schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 2 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 10. 2018 a usnesením č. 1911/31/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2018-54, př. 1 a ZK-07-2018-54, př. 2;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 1;

  • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 2;

  • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 3.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz