Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-03: Informace o činnosti krajského úřadu

ZK-07-2019-03.pdf, ZK-07-2019-03pr01.xls , ZK-07-2019-03pr02.xls , ZK-07-2019-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-07-2019-03
Název Informace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje v období od 5. 11. 2019 do 22. 11. 2019 neprojednávala na svém zasedání změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 30. 7. 2019 a schválila změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2019 na 476 zaměstnanců (usnesení číslo 1291/22/2019/RK). Informace zazněla již na předminulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. 

V daném období došlo k  personální změně na pozici vedoucí Oddělení stavebního řádu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Důvodem této změny byla potřeba obsazení uvedené vedoucí pozice po ukončení pracovního poměru Dr. Ing. et Ing. Lubomíra Dohnala, a to na základě jeho žádosti. Na pracovní pozici vedoucí oddělení dopravy bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků výběrového řízení ředitel krajského úřadu jmenoval do funkce vedoucího oddělení s účinností od 1. 1. 2020 Ing. Ivana Kolmana.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-07-2019-03, př. 1) je dle stavu ke dni 22. 11. 2019. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 476, z toho obsazených k 22. 11. 2019 je 471 pracovních míst. Na obsazení ostatních 5 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 22. 11. 2019.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-07-2019-03, př. 2).

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz