Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-07: Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu

ZK-07-2019-07.pdf, ZK-07-2019-07pr01.pdf , ZK-07-2019-07pr02.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-07-2019-07
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel s HZS Kraje Vysočina Smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 4 000 000 Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu stanice HZS Kraje Vysočina s dislokací v městě Jihlavě (dále jen "Projekt") (usnesení č. 0092/02/2019/ZK).

V souvislosti s postupným naplňováním uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č.j.: KUJIP01AHCIM (č.j.: HSJI-73-21/E-2019) realizoval HZS kraje veřejnou zakázku na studii proveditelnosti a v připomínkovém řízení na Ministerstvu vnitra je zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu stanice Jihlava. Vlivem administrativy spojené s realizací nedokáže HZS kraje naplnit podmínku použití dotace ze smluvního vztahu do 31. 12. 2019.

V souvislosti s řešením tohoto stavu HZS kraje požádal o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s novým termínem realizace projektu do 31. 12. 2020 (ZK-07-2019-07, př. 1).

Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost HZS Kraje Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu a uzavřít dodatek ke stávající Smlouvě s novými termíny realizace dle materiálu ZK-07-2019-07, př. 2. Dodatek mění pouze termíny realizace a předložení vyúčtování, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1959/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-07, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz