Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-09: Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

ZK-07-2019-09.pdf, ZK-07-2019-09pr01.docx

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-07-2019-09
Název Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Rada kraje usnesením č. 1536/23/2018/RK uložila ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu návrhy na zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně realizace pilotních ověření a následně předložit komplexní návrh k projednání Radě Kraje Vysočina.

Informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina vzala rada kraje na vědomí usnesením č. 1338/23/2019/RK (materiál RK-23-2019-15) a zároveň uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro  příspěvkové organizace.

Tento návrh předpokládá vymezení navržených sdílených činností ve zřizovací listině. Návrh Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace je uveden v materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.

Návrh řešení

Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1960/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz