Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-11: Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

ZK-07-2019-11.pdf, ZK-07-2019-11pr01.pdf , ZK-07-2019-11pr02.doc , ZK-07-2019-11pr03.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-07-2019-11
Název Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
Zpracoval D. Talpa, P. Tlustoš
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 6. 11. 2018 schválilo usnesením č. 0667/07/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání praktických lékařů a pediatrů. Na základě těchto Zásad poskytuje Kraj Vysočina  finanční prostředky lékaři i zdravotnickému zařízení, akreditovanému Ministerstvem zdravotnictví, podílejícímu se na specializačním vzdělávání lékařů v  oboru všeobecné praktické lékařství a oboru pediatrie.

Na základě stanoviska Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) ve věci poskytování finanční podpory ze strany Kraje Vysočina na specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů viz materiál ZK-07-2019-11, př. 1, jsou finanční prostředky poskytované lékařům příjmem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. Tzn., že Kraj Vysočina má totožné postavení jako zaměstnavatel a je povinen takto i postupovat (vypočíst, srazit a odvést zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti z poskytnuté podpory, jejíž výše zároveň slouží jako základ pro výpočet těchto záloh).

Z tohoto důvodu Odbor zdravotnictví provedl aktualizaci těchto Zásad s ohledem na stanovisko GFŘ, kdy došlo zejména k úpravě výše poskytnuté finanční podpory vzdělávajícímu se lékaři o odvod daně, zdravotního a sociálního pojištění dle zákona o daních z příjmů. Dále došlo k úpravě smluvních podmínek, na základě kterých bude podpora poskytnuta zvlášť lékaři, který se vzdělává a zvlášť akreditovanému zdravotnickému zařízení. Přehled změn je uveden v materiálu ZK-07-2019-11, př. 2 (Změnový režim dokumentu).

Všechny uvedené změny a úpravy mají za cíl snížit daňový dopad na příjemce podpory a zachovat výši poskytnutých finančních prostředků na specializační vzdělávání lékařů v  oboru všeobecné praktické lékařství a oboru pediatrie ze strany Kraje Vysočina, jak bylo původním záměrem schválených Zásad ze dne 6. 11. 2018.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit aktualizované Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2019-11, př. 3.

Příslušnost zastupitelstva kraje je dána § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1949/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k předloženému návrhu usnesení připomínky.

Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá k předloženému návrhu usnesení připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k předloženému návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2019-11, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (26. 11. 2019)
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz