Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019

ZK-07-2019-14.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-07-2019-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0752/08/2018/ZK stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. Zastupitelstvo kraje následně usnesením č. 0046/01/2019/ZK stanovilo rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.

Z důvodu nově uzavřených smluv s dopravci je nutno provést v rámci kapitoly Doprava změnu rozsahu dopravní obslužnosti spočívající v navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelných ztrát ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 při současném snížení úhrady prokazatelných ztrát ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2019.

Současně dochází ke snížení finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč na kapitole Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2019, které je součástí samostatného materiálu zpracovaného do orgánů kraje odborem ekonomickým.

Snížení kapitoly Doprava v oblasti § 2292 – Dopravní obslužnost ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2019 je umožněno díky zálohovým platbám za měsíc listopad a prosinec linkovým dopravcům, kdy jejich vyúčtování za dané měsíce proběhne až v roce 2020. Tím dojde ke vzniku závazku ve výši cca 30 000 000 Kč za výkony realizované v roce 2019.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2019 ke schválení. Návrh spočívá ve:

 • schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;
 • zrušení usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019;
 • zrušení usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;
 • stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019:

  - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km

  - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1985/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;

ruší
 • usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019; 
 • usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;
stanoví

základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.
Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz