Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-15: Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-07-2019-15.pdf, ZK-07-2019-15pr01.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-07-2019-15
Název Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Kopecká, A. Krištofová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému
  1. V měsíci říjnu proběhla za účasti Martina Kukly, náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku jednání s některými správci kapitol s cílem ověření odhadu čerpání jejich spravovaných rozpočtových kapitol k 31. 12. 2019. Rozpočtované finanční prostředky, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou v kapitolách rozpočtu a na daných paragrafech ve skutečnosti vyčerpány, je možné snížit (tj. provést snížení rozpočtu kapitol a daných paragrafů dle materiálu ZK-07-2019-15, př. 1). Na kapitole Zastupitelstvo kraje nebudou plně čerpány finanční prostředky na nákup služeb a dále nebude plně využita rozpočtovaná rezerva. Na kapitole Krajský úřad nebudou plně využity finanční prostředky na údržbu budov krajského úřadu a na nákup elektrické energie. V kapitole Doprava nebudou v plné výši čerpány finanční prostředky na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. Změna rozsahu dopravní obslužnosti na rok 2019 bude řešena samostatným materiálem v orgánech kraje. V kapitole Nemovitý majetek nebudou plně čerpány rozpočtované prostředky na některých stavebních akcích v odvětví školství, zdravotnictví, kultura a sociální věci, a to především z důvodu nižších cen vzešlých z výběrových řízení. Na kapitole Regionální rozvoj nebudou v plné výši čerpány finanční prostředky plánované na mise a prezentace v zahraničí, prostředky na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů, dále pak prostředky na implementaci energetického managementu a prostředky spojené s ukončením ROP JV.  
  2. Při tvorbě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 se v oblasti daňových příjmů vycházelo ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Schválený rozpočet sdílených daňových příjmů na rok 2019 ve výši 5 008 000 tis. Kč byl již splněn na 100 % v listopadu 2019.
  3. Prosincovými tranšemi tak dojde k přeplnění daňových příjmů na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu.

Návrh řešení
  1. Celková částka, o kterou je možné snížit rozpočet jednotlivých kapitol, činí 120 588 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2019-15, př. 1. Odbor ekonomický po dohodě s náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku navrhuje částku 120 588 tis. Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále také FSR).
  2. Vzhledem k popsanému vývoji daňových příjmů a s ohledem na vysokou finanční náročnost realizovaných projektů spolufinancovaných z prostředků EU navrhuje odbor ekonomický převod částky 250 000 tis. Kč z rozpočtu kraje do FSR.

Převody do FSR jsou v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, schváleným usnesením č. 0549/08/2012/ZK.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1964/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-07-2019-15, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz