Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-17: Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

ZK-07-2019-17.pdf, ZK-07-2019-17pr01.pdf , ZK-07-2019-17pr02.pdf , ZK-07-2019-17pr03.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-07-2019-17
Název Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2020.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

Návrh řešení

Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 respektuje následující zásady:

 1. Výpočet sdílených daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého podíl všech krajů na sdílených daních činí 8,92 %. Kraj Vysočina se pak podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2020. Jejich objem je navrhován ve výši 104 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Rozpočtovaná daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně. Ve třídě 1 – daňové příjmy jsou pak dále rozpočtovány daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Výše těchto příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím k vývoji minulých let. S účinností od roku 2020 se do této části přesouvají (z třídy 2 – nedaňové příjmy) platby za odebrané množství podzemní vody (16 000 tis. Kč). S ohledem na tuto metodickou změnu je tak navrhovaný celkový objem třídy 1 – daňových příjmů ve výši 105 % schváleného rozpočtu roku 2019.
 2. Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2020 činí 11 782 462 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 837 007 tis. Kč na financování evropských projektů. Financováním (+) se rozumí převod prostředků z Fondu strategických rezerv, případně z kontokorentního úvěru. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2020 tak činí 12 619 469 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 12 619 469 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 115 400 tis. Kč. Tuto částku tvoří 40 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A a projekt Regionální infrastruktura B) a 75 000 tis. Kč určených na tvorbu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Fond strategických rezerv Kraje Vysočina slouží k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku (tzn. zejména pro financování evropských projektů).
 3. Dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2020 ve výši 96 168 tis. Kč obsahuje příspěvek na výkon státní správy a vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. Výše příspěvku na rok 2020 je ve výši 114 % objemu příspěvku roku 2019.
 4. Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 6 152 033 tis. Kč, která odpovídá normativně přidělené částce v roce 2019. Částka bude během roku 2020 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2020. V průběhu roku budou do rozpočtu přijímány rozpočtovými opatřeními další účelové dotace (např. na soukromé a církevní školství).
 5. Pro rok 2020 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím v celkové výši 67 280 tis. Kč.
 6. Návrh rozpočtu obsahuje na kapitole Rezerva a rozvoj kraje položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.
 7. Rozpočet kraje 2020 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2020), kterými jsou zejména příspěvky na provoz, případně investiční příspěvky a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
 8. Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2020. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020, převodem z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2020.
 9. Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2020 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru.
 10. Návrh rozpočtu kraje v neposlední řadě obsahuje přehled dotační politiky na rok 2020. Dotační politika je od roku 2019 sjednocena pod Fond Vysočiny. Fond Vysočiny soustřeďuje část prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2020).
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1962/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 bude projednán na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2019 dne 5. 12. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2019.

Návrh usnesení schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
 • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;
svěřuje

radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz