Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-18: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice

ZK-07-2019-18.pdf, ZK-07-2019-18pr01.xls , ZK-07-2019-18pr02.xls , ZK-07-2019-18pr03.pdf , ZK-07-2019-18pr04.pdf , ZK-07-2019-18pr05.doc , ZK-07-2019-18pr06.doc , ZK-07-2019-18pr07.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-07-2019-18
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 7
Popis problému

Tento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice. V minulých letech byly realizovány stavební akce Kraje Vysočina s názvy „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021“ (přes řeku) a II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022 (přes železnici). Dále pak stavební akce obce Okrouhlice s názvy „Autobusové zastávky Okrouhlice„ a „Chodník podél silnice II/150 Okrouhlice“. V současné době je třeba majetkoprávně dořešit a vypořádat pozemky, které vznikly zaměřením výše uvedených stavebních akcí. Geometrické plány, které stavby zaměřovaly, jsou již převážně zapsané v katastru nemovitostí. Majetkoprávní vypořádání bude řešeno formou dvou vzájemných darovacích smluv s obcí Okrouhlice a kupními smlouvami s vlastníky zastavěných pozemků (koupě do vlastnictví Kraje Vysočina). Obci i vlastníkům (fyzickým osobám) byly zaslány návrhy smluv, všechny reakce byly kladné. Jedním z vlastníků dotčených pozemků jsou i České dráhy, a. s. Tento vlastník byl též osloven s žádostí o prodej čtyř pozemků, dle poslední informace probíhá vyjadřování dotčených odborů a správ ČD a. s. i SŽDC, státní organizace, k zamýšlenému převodu. Koupě těchto pozemků bude řešena samostatným materiálem. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Okrouhlice.

Z proběhlých jednání nyní vyplývá:

 1. obec Okrouhlice souhlasí s darováním pozemků zastavěných silnicí ze svého vlastnictví do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 2 a současně souhlasí s přijetím daru pro kraj zbytných pozemků zastavěných chodníky, autobusovou zastávkou a místní komunikací -  z vlastnictví kraje do vlastnictví obce dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 1.
 2. vlastníci pozemků, jejichž části jsou zastavěny tělesem silnice, souhlasí s úplatným převodem pozemků do vlastnictví kraje za cenu 100 Kč/m2. Jedná se o seznam pozemků uvedených v materiálu ZK-07-2019-18, př. 3.
Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje:

 1. rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice. Darování nemovitých věcí do vlastnictví obce je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina  Pozemky nejsou a nebudou využívány komerčně.
 2. rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina.
 3. rozhodnout nabýt úplatným převodem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 3 z vlastnictví fyzických osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy. V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky z vlastnictví obce do vlastnictví kraje, převést darem pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce, úplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje od fyzických osob a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.

Záměr darování pozemků do vlastnictví obce byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vsočina ve dnech 22. 10. 2019 až 22. 11. 2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 10. 2019 a usnesením č. 1705/30/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrhovanými převody a s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 3 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;

schvaluje
 • Dodatek č. 1940 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 5;
 • Dodatek č. 1941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 6.
 • Dodatek č. 1942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 7.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz