Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-19: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“

ZK-07-2019-19.pdf, ZK-07-2019-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-07-2019-19
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemku par. č. 1787/22 v katastrálním území Kejžlice do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“.

Kraj Vysočina byl investorem stavby silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“. Dne 14. 10. 2019 vydal Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas na tuto stavbu.

V rámci majetkoprávní přípravy této stavby byla s ČR – Státním pozemkovým úřadem uzavřena nájemní smlouvy na pronájem pozemku par. č. 1787/22 o výměře 14 m2 v katastrálním území Kejžlice, který se nachází pod silničním tělesem komunikace II/347. Po kolaudaci stavby je možné požádat ČR - Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“ zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22 v katastrálním území Kejžlice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1811/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od České republiky – Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22, orná půda o výměře 14  m2 v katastrálním území Kejžlice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz