Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-21: Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

ZK-07-2019-21.pdf, ZK-07-2019-21pr01.pdf , ZK-07-2019-21pr02.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-07-2019-21
Název Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Smlouvou o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem), dle usnesení rady kraje 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003, byl pozemek pronajat nemocnici.

Pozemek se nachází mimo areál nemocnice dle materiálu ZK-07-2019-21, př. 1 a nemocnice jej ke své činnosti neužívá. Pozemek je součástí veřejného prostranství – veřejné zeleně a z těchto důvodů byl vyjmut z předmětu nájmu. Město Havlíčkův Brod na základě korespondence, která je obsahem materiálu ZK-07-2019-21, př. 2, akceptuje darování tohoto pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Návrh řešení

Rada kraje usnesením 1599/272019/RK ze dne 24. 9. 2019 rozhodla mimo jiné:

  • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu včetně výše nájemného (pozemek par. č. 684/1 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod byl z předmětu nájmu vyjmut)
  • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajské úřadu Kraje Vysočina;

a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 3. 10. 2019 do 4. 11. 2019.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o převodu předmětného pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 9. 2019 a usnesením č. 1599/27/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz