Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-23: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice

ZK-07-2019-23.pdf, ZK-07-2019-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-07-2019-23
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Obec Leškovice požádala majetkový odbor o darování části silnice III/3454 a části pozemku par. č. 599/1 v  k. ú. a obci Leškovice zastavěného touto silnící do vlastnictví obce Leškovice. Silnice III/3454 i pozemek par. č. 599/1 jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Obec má zájem převzít část silnice III/3454 v délce cca 100 m, která končí v obci a na ni navazuje místní komunikace. Požadovaná část silnice a zastavěného pozemku musí být geometricky zaměřena.

Usnesením 1804/32/2019/RK ze dne 29. 10. 2019 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 10. - 2. 12. 2019.  

Pozemek par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 49 pro k. ú. a obec Leškovice.

Návrh řešení

OM navrhuje převést část silnice III/3454 a část pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice do vlastnictví obce Leškovice.

Část silnice III/3454 v délce cca 100 m, kterou požaduje obec Leškovice, naplňuje znaky místní komunikace. Z tohoto důvodu je třeba nejprve tuto část silnice vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu na darování odděleného pozemku včetně pozemní komunikace.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a touto komunikací zastavěného pozemku mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží obec Leškovice majetkovému odboru geometrické zaměření oddělené části pozemku par. č. 599/1, zastavěné silnicí III/3545 a OM předloží odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o vyřazení této části silnice III/3454 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Leškovice uzavřena darovací smlouva, kterou  bude převedena příslušná část pozemní komunikace a oddělený pozemek včetně součástí a příslušenství.

Usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě  mezi Krajem Vysočina a obcí Leškovice na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a rozhodnout uzavřít  mezi Krajem Vysočinou, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1804/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem části silnice III/3454 a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s převodem části silnice III/3454 a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.

Návrh usnesení vyhradit si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz