Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-24: Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti

ZK-07-2019-24.pdf, ZK-07-2019-24pr01.pdf , ZK-07-2019-24pr02.pdf , ZK-07-2019-24pr03.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-07-2019-24
Název Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod, smlouva o zřízení služebnosti
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování pozemku pod hrází rybníka Rýdlovský rybník v Herlifech, na němž se nachází těleso pozemní komunikace - silnice III/03814,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Město Havlíčkův Brod předložilo odboru majetkovému  geometrický plán číslo 487-88/2019 a požádalo o darování pozemku stavební parcela číslo 243 – zastavěná plocha, vodní dílo, o výměře 490 m2 v k. ú. Termesivy, odděleného výše uvedeným geometrickým plánem z pozemku KN par. č. 618 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Termesivy. Geometrický plán tvoří materiál ZK-07-2019-24, př. 1.  Žadatel současně předložil kolaudační souhlas zn. MHB_OZP/2354/2019/Ru ze dne 23.8.2019. Město Havlíčkův Brod provedlo opravu a odbahnění stávající průtočné malé vodní nádrže - Rýdlovský rybník. Na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy se nachází stavba „vodní dílo – hráz“.

Hráze rybníků nejsou podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, součástmi ani příslušenstvím silnic.

Současně s darováním pozemku stavební par. číslo 243 bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na stavbě vodního díla na pozemku stavební par. č. 243, ve prospěch Kraje Vysočina.

Usnesením 1669/29/2019/RK ze dne 7.10.2019 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem č. 487-88/2019 z pozemku KN par. č. 618 v  k. ú. Termesivy, obec Havlíčkův Brod. 

Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 618 v k. ú. Termesivy  získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. Termesivy a obec Havlíčkův Brod.

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s ODSH a příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, navrhuje zastupitelstvu kraje žádosti Města Havlíčkův Brod vyhovět a rozhodnout převést darem pozemek stavební par. č. 243 v k. ú. Termesivy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Jedná se o pozemek související s pozemkem žadatele.

Současně bude s městem Havlíčkův Brod uzavřena bezúplatná smlouva o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na převáděném pozemku, ve prospěch Kraje Vysočina.

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po zápisu vodního díla - stavby hráze do katastru nemovitostí.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 7. 10. 2019 a usnesením č. 1669/29/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemku stavební par. č. 243 v k. ú. Termesivy, pokud bude zřízena služebnost pro Kraj Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souihlasí s darováním pozemku stavební par. č. 243 v k .ú. Termesivy, pokud bude zřízena služebnost pro Kraj Vysočina.

Návrh usnesení si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

rozhoduje
  • převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
  • uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod, na straně povinného a Krajem Vysočina, na straně oprávněného, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;
schvaluje

Dodatek č. 1944 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-24, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz