Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-26: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá

ZK-07-2019-26.pdf, ZK-07-2019-26pr01.doc , ZK-07-2019-26pr02.doc , ZK-07-2019-26pr03.pdf , ZK-07-2019-26pr04.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-07-2019-26
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a k. ú. Jedlá a obci Jedlá
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o vzájemné převody pozemků s obcí Jedlá.

Lesy ČR, Lesní správa Ledeč nad Sázavou zajistila vyhotovení geometrického plánu č. 91-333/2018 na rozdělení pozemku par. č. 172/1 o výměře 7603 m2 v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky par. č. 172/4 a par. č. 172/5 oddělené uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 172/1 nejsou zastavěny žádnou krajskou silnicí. Na odděleném pozemku par. č. 172/4 se nachází lesní cesta, pozemek par. č. 172/5 slouží jako místní komunikace. O pozemek par. č. 172/4 mají zájem Lesy ČR, pozemek par. č. 172/5 by měl být převeden obci Jedlá s ohledem na jeho využití - místní komunikace. Na zbývajícím pozemku par. č. 172/1 o výměře 2604 m2 se nachází část silnice III/33910.

Podle zjištění Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod leží pozemek par. č. 451/2 v k. ú. a obci Jedlá na křižovatce silnic III/3399 a III/33910. Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce Jedlá, která slíbila tento pozemek darovat kraji.

Usnesením 1806/32/2019/RK ze dne 29. 10. 2019 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, odděleného geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 10. - 2. 12. 2019.

Pozemek par. č. 172/1 v k. ú Dobrá u Jedlé a obci Jedlá získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 100 pro k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a obec Jedlá.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje

  • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá. Pozemek není zastavěný silnicí a má charakter místní komunikace. Pozemek je pro kraj nepotřebný a nevyužitelný a nebude využíván komerčně;
  • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek se nachází na křižovatce silnic III/3399 a III/33910.

Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout:

  • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
  • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočiny,

a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1806/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí se vzájemným darováním pozemků s obcí Jedlá

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí se vzájemným darováním pozemků s obcí Jedlá

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
  • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 1;
  • Dodatek č. 1947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz