Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-27: Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava

ZK-07-2019-27.pdf, ZK-07-2019-27pr01.pdf , ZK-07-2019-27pr02.pdf , ZK-07-2019-27pr03.pdf , ZK-07-2019-27pr04.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-07-2019-27
Název Žádost o odkoupení nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o žádost o odkoupení pozemků pod řadovými garážemi v Jihlavě.

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků dle materiálu ZK-07-2019-27, př. 1, které se nacházejí v areálu domova mládeže na ul. Žižkova v Jihlavě, grafické znázornění a fotodokumentace viz materiál ZK-07-2019-27, př. 2. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava jsou pozemky vedeny na listu vlastnictví 4835 pro katastrální území a obec Jihlava. Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola stavební Jihlava. Na pozemcích jsou postaveny stavby řadových garáží ve vlastnictví fyzických osob a právnické osoby. Pozemky pod stavbami řadových garáží, včetně části pozemku pro účely příjezdu ke garážím, škola za úplatu nájemní smlouvou pronajímá vlastníkům garáží.

Vlastníci řadových garáží předložili společnou žádost o odkoupení pozemků pod stavbami řadových garáží, která je obsahem materiálu ZK-07-2019-27, př. 3. K obdržené žádosti o prodej pozemků, bylo vyžádáno stanovisko školy, které je obsahem materiálu ZK-07-2019-27, př. 4.

Návrh řešení

Návrh záměru možného využití pozemků v areálu domova mládeže a školní jídelny na Žižkově ul. v Jihlavě předložený vedením školy, byl projednán za účasti náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku, zástupců zřizovatelského odboru - OŠMS, majetkového odboru a vedení školy. Možná budoucí stavba sportoviště v areálu domova pro potřeby středních škol, v kontextu k obdržené žádosti na prodej pozemků pod řadovými garážemi, byla projednána i na pracovní poradě zástupců uvolněných členů samosprávy kraje a vedení krajského úřadu. Prodej pozemků pod stavbami garáží, včetně prostoru nezbytného pro příjezd ke garážím nebo zřízení služebnosti zajišťující právo přístupu a příjezdu ke stavbám řadových garáží, nebyl s ohledem na budoucí možné koncepční využití pozemků doporučen.

Dle § 36, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. O zveřejnění záměru prodeje hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce (zveřejnění je zákonnou podmínkou platnosti právního jednání) rozhoduje rada kraje.

Návrh usnesení s ohledem na výše uvedená doporučení přijatá z pracovního projednání předložené žádosti o koupi pozemků a rozhodnutí rady kraje nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu ZK-07-2019-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů, tj. vlastníků staveb řadových garáží.

O rozhodnutí zastupitelstva kraje bude zástupce žadatelů písmeně informován.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 11. 2019 a usnesením č. 1888/33/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu ZK-07-2019-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů - vlastníků staveb řadových garáží.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz