Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-28: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-07-2019-28.pdf, ZK-07-2019-28pr01.xls

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-07-2019-28
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a  právnickými osobami.

Pozemky pod silnicemi II. a III. třídy v rozsahu materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou po jejich převodu do vlastnictví kraje vloženy do správy KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 11. 2019 a usnesením č. 1875/33/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace s nabytím pozemků souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz