Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-29: Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí

ZK-07-2019-29.pdf, ZK-07-2019-29pr01.docx , ZK-07-2019-29pr02.pdf , ZK-07-2019-29pr03.pdf , ZK-07-2019-29pr04.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-07-2019-29
Název Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o uzavření smluvního vztahu řešícího spolupráci, dělbu úkolů a podmínky při přípravě akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat a o závazek budoucího darování části silnice II/360 v k.ú. Velké Meziříčí, která bude mít po dokončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat charakter místní komunikace a bude vyřazena ze silniční sítě.

Mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina je uzavřena Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat ze dne 18.9.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 2.1.2017 a dodatku č.2 ze dne 19.4.2017. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním realizace akce.

Proces majetkoprávní přípravy a projektové přípravy v souladu s uzavřenou smlouvou postoupil do další fáze a bylo potřebné zpřesnit znění smlouvy.

Na základě  jednání mezi zástupci Kraje Vysočina a města Velké Meziříčí o možnostech při přípravě a realizaci záměru výstavby jihovýchodního obchvatu města Velké Meziříčí, bylo projednáno:

- město zajistí majetkoprávní přípravu - výkupy pozemků a staveb pro akci

- město zajistilo aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení

- město zajistilo pravomocné územní rozhodnutí na akci

- kraj zajistí zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a vydání pravomocného stavebního povolení

- po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získání finančních zdrojů k financování akce mimo rozpočet kraje, podá kraj návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení u pozemků a staveb, které se městu nepodařilo vykoupit v rámci majetkoprávní přípravy

- kraj odkoupí a převezme pozemky a stavby do svého vlastnictví v nejbližším možném termínu po získání finančních zdrojů k financování akce mimo rozpočet kraje, získání pravomocného stavebního povolení a práv umožňujících realizovat stavbu.

S ohledem na nepřehlednost stávající smlouvy ve znění dodatků bylo zpracováno nové znění smlouvy, které nahrazuje stávající znění.

Po realizaci stavby silnice "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" a po jejím zařazení do silniční sítě, bude část původní silnice II/360 v úseku od připravovaného JV obchvatu Velkého Meziříčí po napojení na silnici II/602 v místě světelné křižovatky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 3 vyřazena ze silniční sítě a nadále by měla být užívána jako místní komunikace ve vlastnictví města Velké Meziříčí. V rámci stavby obchvatu budou na pozemcích města Velké Meziříčí realizovány i stavební objekty, které nebudou dle zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, součástí silnice II/360. Budoucí převod je potřebné ošetřit prostřednictvím budoucí darovací smlouvy na převod vyřazeného úseku silnice II/360 a některých vybudovaných stavebních objektů.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a  realizaci akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 1.

OM současně navrhuje část silnice II/360 spolu s nově realizovanými stavebními objekty převést darem po dokončení stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" do vlastnictví města Velké Meziříčí. Zákres převáděného úseku je obsahem materiálu ZK-07-2019-29, př. 3. Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem.

Záměr darování stavby silnice II/360 v úseku od napojení připravovaného JV obchvatu Velkého Meziříčí po napojení na silnici II/602 v místě světelné křižovatky, včetně všech součástí (zejména mostu ev.č. 360-0044) a příslušenství, spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 2 v k.ú. Velké Meziříčí byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 19.9.2019.

Dále návrh předpokládá vyhradit si zastupitelstvem kraje pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na převod výše uvedeného úseku silnice II/360 a stavebních objektů z vlastnictví kraje do vlastnictví města.

OM navrhuje část silnice II/360 spolu s nově realizovanými stavebními objekty převést darem po dokončení stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" do vlastnictví města Velké Meziříčí. Zákres převáděného úseku je obsahem materiálu RK-26-2019-27, př. 2. Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování stavby silnice II/360 v úseku od napojení připravovaného JV obchvatu Velkého Meziříčí po napojení na silnici II/602 v místě světelné křižovatky včetně všech součástí (zejména mostu ev.č. 360-0044) a příslušenství, spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" v rozsahu dle materiálu RK-26-2019-27, př. 2 v k.ú. Velké Meziříčí.

Dále návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na převod výše uvedeného úseku silnice II/360 z vlastnictví kraje do vlastnictví města (OM je názoru, že tato budoucí darovací smlouva by měla být projednána v zastupitelstvu kraje současně s nyní připravovanou změnou Smlouvy o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat) a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na převod části silnice II/360 a stavebních objektů v rozsahu materiálu RK-26-2019-27, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 11. 2019 a usnesením č. 1872/33/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uzavřením smlouvy.

Odbor majetkový

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17.9. 2019 a usnesením č. 1527/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 2;

rozhoduje
  • uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 1;
  • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na převod úseku pozemní komunikace - silnice II/360 a stavebních objektů v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle ZK-07-2019-29, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz