Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-30: Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka

ZK-07-2019-30.pdf, ZK-07-2019-30pr01.xls , ZK-07-2019-30pr02.pdf , ZK-07-2019-30pr03.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-07-2019-30
Název Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 2130/1 v k. ú. Bobrůvka, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem "Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Bobrůvka se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN parcela číslo 2130/1, dle geometrického plánu číslo 340-58/2018 označené jako parcela číslo 2130/10, par. č. 2130/11 v k. ú. Bobrůvka, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1. Geometrický plán tvoří materiál ZK-07-2019-30, př. 2

Usnesením 0041/02/2015/RK ze dne 13.1.2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 2130/1 stavbou "Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce“  a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena mezi  obcí Bobrůvka a Krajem Vysočina dne 9.2.2015.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí  vydal dne 23.8.2018 pod č.j. MUNMNM/9680/2018-5 kolaudační souhlas s užíváním stavby s názvem "Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce“. 

Usnesením 1808/32/2019/RK ze dne 29.10.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Bobrůvka v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1 z vlastnictví Kraje vysočina, do vlastnictví obce Bobrůvka. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek par. č. 2130/1 v k. ú. Bobrůvka získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava  na listu vlastnictví č. 290 pro k. ú. a obec Bobrůvka.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV, žádosti obce Bobrůvka vyhovět a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v k. ú. Bobrůvka, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1808/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemků par. č. 2130/10 a par. č. 2130/11 v k. ú. Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků k. ú. Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka;

schvaluje

Dodatek č. 1948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz