Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-32: Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín

ZK-07-2019-32.pdf, ZK-07-2019-32pr01.xls , ZK-07-2019-32pr02.pdf , ZK-07-2019-32pr03.doc

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-07-2019-32
Název Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 188 v k. ú. Měřín, zastavěných stavbou chodníku, realizovaných v rámci akce s názvem „Chodník podél silnice III/3518, Měřín“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil městys Měřín se žádostí o  vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN par. č. 188  dle geometrického plánu číslo 1143-17/2019 nově označené jako par. č. 188/3, par. č. 188/4, par. č. 188/5, par. č. 188/2 díl „a“, par. č. 250 díl „e“ v k. ú. Měřín v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1.

Městys Měřín předložil geometrický plán č. 1143-17/2019, který tvoří materiál ZK-07-2019-32, př. 2. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 23.7.2019 pod č. j. DOP/70732/2019-po/22163/2019 kolaudační souhlas pro stavbu „Chodník podél silnice III/3518, Měřín“.

Na základě Usnesení 1881/34/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 24.10.2017 uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Měřín smlouvu zakládající právo provést stavbu, která byla uzavřena dne 26.10.2017. 

Usnesením 1812/32/2019/RK ze dne 29.10.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Měřín v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1 z vlastnictví Kraje vysočina, do vlastnictví městyse Měřín. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 188 v k. ú. Měřín získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřené do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 1363 pro k. ú.  a obec Měřín.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti městyse Měřín vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32. př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v k. ú. Měřín, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín..

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1812/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Měřín do vlastnictví městyse Měřín.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Měřín do vlastnictví městyse Měřín.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

schvaluje

Dodatek č. 1950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz