Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-35: Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov

ZK-07-2019-35.pdf, ZK-07-2019-35pr01.xls , ZK-07-2019-35pr02.pdf , ZK-07-2019-35pr03.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-07-2019-35
Název Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 411/1 – ostatní plocha, silnice, v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, zastavěných stavbou chodníku, realizovaném v rámci akce s názvem „Chodník v obci Pavlov“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Pavlov se žádostí o  vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN par. č. 411/1, dle geometrického plánu číslo 203-19/2019, nově označené jako par. č. 411/5, 411/6, 411/7, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1.

Obec Pavlov předložila geometrický plán č. 203-19/2019, který tvoří materiál ZK-07-2019-35, př.  2.

Na základě Usnesení 0274/05/2019/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19.2.2019 uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Pavlov smlouvu opravňující provést stavbu, která byla uzavřena dne 11.3.2019. 

Usnesením 1815/32/2019/RK ze dne 29.10.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázav u v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 64 pro k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Pavlov vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1815/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním pozemků obci Pavlov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou do vlastnictví obce Pavlov.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

schvaluje

Dodatek č. 1953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz