Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-39: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany

ZK-07-2019-39.pdf, ZK-07-2019-39pr01.xls , ZK-07-2019-39pr02.xls , ZK-07-2019-39pr03.pdf , ZK-07-2019-39pr04.doc , ZK-07-2019-39pr05.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-07-2019-39
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany, zastavěné stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Rouchovany – chodník, kanalizace“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Rouchovany se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o část pozemku KN parcela číslo 1115/1 v k. ú. Rouchovany, dle geometrického plánu číslo 700-563/2015 označenou jako par. č. 1115/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu dle  materiálu ZK-07-2019-39, př. 1, zastavěnou chodníkem.

Geometrický plán číslo 700-563/2015  tvoří materiál č. ZK-07-2019-39, př. 3.

Na základě Usnesení 2004/33/2014/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 4.11.2014 uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést výše uvedenou stavbu.

Usnesením 1810/32/2019/RK ze dne 29.102019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Rouchovany v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Rouchovany. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a Smlouvy darovací ze dne 12.6.2014,  právní účinky zápisu ke dni 21.11.2014, zápis proveden dne 16.12.2014 (V-7432/2014-710). Dodatkem zřizovací listiny č. 357 ze dne 15.9.2009, Dodatkem č. 819 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací ze dne 07.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 377 pro k. ú. Rouchovany a obec Rouchovany. 

OM současně řeší darování části pozemku KN par. č. 1110/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Rouchovany, dle geometrického plánu číslo 700-563/2015  označené jako par. č. 1110/5 – ostatní plocha, silnice, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, zastavěné silnicí č.  II/396, z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany nabyla obec na základě návrhu na zápis majetku obce ze dne 22.7.1992 - vznik ze zákona č. 172/1991 Sb. (Z-17400633/1996-710), na základě Smlouvy darovací ze dne 12.06.2014, právní účinky zápisu ke dni 21.11.2014, zápis proveden dne 17.12.2014 (V-7434/2014-710). Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Rouchovany a obec Rouchovany.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV, žádosti obce Rouchovany vyhovět  a část pozemku v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.

Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1110/5, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č. 1110/1  v k. ú. Rouchovany, zastavěný silnicí,  z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 10. 2019 a usnesením č. 1810/32/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemným darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Rouchovany.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
  • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1958 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 4;
  • Dodatek č. 1959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz