Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-40: Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

ZK-07-2019-40.pdf, ZK-07-2019-40pr01.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-07-2019-40
Název Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Nováková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci  Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Zámek 1, 594 51 Křižanov, IČ 71184473.

V rámci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť" byl Kraj Vysočina investorem rekonstrukce objektů na původních pozemcích parc.č. 400, 401, 402, 399/1, 399/2, 398/1, 398/2, a 398/3 v k.ú. Třešť, které byly po dokončení stavby geodeticky zaměřeny a  zaneseny do dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2113-19710/2019.

Po dokončení předmětné stavby je záměrem předat nemovitý a movitý majetek do správy příspěvkové organizaci Domov Kamélie Křižanov, a to v tomto rozsahu:

- budova čp. 438 na pozemku p.č. 398/1,

- budova čp. 439 na pozemku p.č. 401/1,

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 398/4 - denní stacionář,

- stavba komunikací/zpevněných ploch,

- stavba oplocení,

- pozemky dle dosud nezapsaného GPL č. 2113-19710/2019:

    • 398/1 o výměře 313 m2,

    • 398/4 o výměře 211 m2,

    • 399/1 o výměře 771 m2,

    • 400 o výměře 327 m2,

    • 401/1 o výměře 215 m2,

    • 401/2 o výměře 80 m2,

    • 402 o výměře 344 m2,

- movité věci. 

Stávající pozemky p.č. 400, 401, 402, 399/1, 399/2, 398/1, 398/2, a 398/3, ze kterých předávané pozemky odděleny, jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 146 pro obec a k.ú. Třešť, jako výlučné vlastnictví Kraje Vysočina.

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, v současné době užívá předmětné nemovitosti na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce schválené usnesením Rady Kraje Vysočina RK-05-2017-28. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou a to do doby předání nemovitostí do hospodaření Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1995/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-40, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz