Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-43: Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“

ZK-07-2019-43.pdf, ZK-07-2019-43pr01.pdf , ZK-07-2019-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-07-2019-43
Název Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“, která se týká i propustku 349-015P, Kraborovice. Stavba se nachází na komunikaci II/345, v obci Kraborovice, ve směru provozního staničení v km 8,393 - km 8,480. Komunikace se nachází v násypu výšky cca 3,5m. Stavba bude z části realizovaná na cizích pozemcích. Dotčený vodní tok je bezejmenný a je ve správě Povodí Labe, státní podnik. V rámci rekonstrukce propustku bude stávající kamenný klenbový propustek zcela demolován. Před započetím prací budou odstraněny náletové dřeviny v okolí stavby.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky potřebné jako trvalý zábor pro stavbu v k. ú. Kraborovice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina, a to v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2019-43, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1992/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2019-43, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 20. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz