Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-45: Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv

ZK-07-2019-45.pdf, ZK-07-2019-45pr01.doc , ZK-07-2019-45pr02.doc , ZK-07-2019-45pr03.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-07-2019-45
Název Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 – pozemky v k. ú. Želiv, obec Želiv
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019. Na základě usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018, byla uzavřena darovací smlouva mezi Krajem Vysočina, na straně dárce a obcí Želiv, na straně obdarovaného, jejímž předmětem byly pozemky par. č. 1276/2, par. č. 1352/15 díl „c“ a par. č. 1352/27 v k. ú. Želiv, oddělené geometrickými plány číslo 720-968/2018 a číslo 721-968/2018 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv. Pozemky byly zastavěny stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodníky Želiv“.

V průběhu tohoto majetkoprávního převodu došlo k zápisu jiného geometrického plánu v dotčeném území. Z tohoto důvodu nebylo možné původní geometrický plán číslo 721-968/2018 použít. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov Rozhodnutím č. j. V-3299/2019-304 povolil vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k pozemku par. č. 1276/2 v k. ú. Želiv, nově zaměřenému GP č. 720-968/2018. Řízení o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem nově zaměřeným GP č. 721-968/2018, označeným jako par. č. 1352/15 díl „c“ a par. č. 1352/27 v k. ú. Želiv, katastrální úřad zastavil.

Vzhledem k tomu, že vlastnické právo přechází na obdarovaného vkladem do katastru nemovitostí, a u pozemků par. č. 1352/15 díl „c“ a par. č. 1352/27 v k. ú. Želiv nebyl vklad povolen, je třeba uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 č. KUJIP01AWD4Y, KUJIP01AWD5T, KUJIP01AWD6O, jehož předmětem bude pouze pozemek par. č. 1276/2 v k. ú. Želiv, oddělený geometrickým plánem č. 720-968/2018 z pozemku par. č. 1276 v k. ú. Želiv.

Převod dalších částí pozemků byl již vyřešen změnou usnesení 0740/08/2018/ZK ve znění usnesení 0427/06/2019/ZK.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10.6.2019 č. KUJIP01AWD4Y, KUJIP01AWD5T, KUJIP01AWD6O.

Návrh usnesení předpokládá schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 10. 6. 2019 č. KUJIP01AWD4Y, KUJIP01AWD5T, KUJIP01AWD6O dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 1.

Současně s tímto Dodatkem č. 1 k Darovací smlouvě je navrhováno dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace upravit rozsah majetku, předaný k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1994/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne 10. 6. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz