Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-46: Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

ZK-07-2019-46.pdf, ZK-07-2019-46pr01.docx , ZK-07-2019-46pr02.doc , ZK-07-2019-46pr03.docx , ZK-07-2019-46pr04.doc , ZK-07-2019-46pr05.doc , ZK-07-2019-46pr06.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-07-2019-46
Název Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v minulých letech stavbu silnice "II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř", jejíž součástí byl i průjezdní úsek obcí Nová Ves u Chotěboře. V tomto úseku byla silnice zúžena a po dohodě s obcí bylo vybudované veřejné osvětlení přechodu pro chodce a dopravních majáčků označené v projektové dokumentaci jako SO 422 - Vedení VO v obci Nová Ves u Chotěboře. Pozemky oddělené po zúžení silnice II/345 v průjezdním úseku obcí jsou z větší části zastavěné chodníky. Zemní kabel vedení VO byl z části uložen do pozemků, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Současně byly stavbou silnice a stavbou mostu v obci Nová Ves u Chotěboře trvale zastavěné pozemky ve vlastnictví obce.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt od obce Nová Ves u  Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina darem stavbou silnice a mostu zastavěné pozemky v  rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 2 a současně OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. 1962, kterým budou darem nabyté pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina předány do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 5.

Dále návrh předpokládá vyhrazení si zastupitelstvem kraje pravomoc rozhodnout uzavřít darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře na převod inženýrských sítí. 

Pozemky a stavby v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 3 nejsou dle zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění součástí silnice II/345. OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina jako dárcem a  obcí Nová Ves u Chotěboře, jako obdarovaným, darovací smlouvu v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 4 a současně OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. 1963 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 6, kterým budou předmětné pozemky z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. vyjmuty.

Záměr darování pozemků a staveb v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 byl zveřejněný na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 31.10.2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1993/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Bez připomínek

Návrh usnesení rozhoduje
  • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
  • nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu ev. č. 345-005 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 2;
  • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky a  veřejné osvětlení v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 4;
schvaluje
  • Dodatek č. 1962 Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 5;
  • Dodatek č. 1963 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 6.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje (10. 12. 2019), Odbor majetkový (31. 5. 2020)
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz