Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-51: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď

ZK-07-2019-51.pdf, ZK-07-2019-51pr01.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-07-2019-51
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď. Předmět veřejné zakázky na stavební práce  je rozdělen pro jednotlivé zadavatele  tj. Kraj Vysočina (úprava silnice II/354 a III/35425, výstavba  opěrné zdi) a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v silnici III/35425). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď,  rozhodnout uzavřít se společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-07-2019-51, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1987/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, dle materiálu ZK-07-2019-51, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz