Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-58: Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-07-2019-58.pdf, ZK-07-2019-58pr01.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-07-2019-58
Název Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Fejt, E. Komínková, R. Sýkora, L. Weber
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o žádost o navýšení schváleného předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů o 50 000 000 Kč pro úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací projektů podaných do Integrovaného regionálního operačního programu.

Usneseními č. 0557/06/2015/ZK, č. 0259/03/2016/ZK a 0050/01/2019/ZK bylo postupně schváleno předfinancování projektů v celkové výši 85 mil. Kč, ze kterých bylo k 20. 11. 2019 vyčerpáno celkem 70,9 mil. Kč. Finanční prostředky jsou využívány v přípravné fázi projektů na pokrytí nákladů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a v realizační fázi na pokrytí nákladů, které jdou nad rámec aktuálního zůstatku z ex-post dotací. Přijaté dotace přitom mohou být využity pouze na financování projektu, ke kterému se váží.

Do IROP bylo podáno celkem 11 projektů. Z toho 4 projekty jsou v přípravné fázi,  6 projektů se nachází ve fázi realizace a 1 projekt byl již ukončen. Aktuální stav projektů, přehled lokalit a služeb a celkový rozpočet transformace uvádí materiál ZK-07-2019-58, př. 1. Celkové náklady řešených projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP jsou nyní odhadovány na 670,4 mil. Kč, přičemž z této částky bylo dosud uhrazeno 103,5 mil. Kč. K 20. 11. 2019 byly přijaty ex-post dotace v celkové výši 49,7 mil. Kč, do konce roku očekáváme dalších 21,8 mil. Kč. Harmonogram monitorovacích období a žádostí o platbu je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů.

I přes tato opatření není možné zabezpečit další realizaci projektů pouze z ex-post dotací. Ty pokrývají jen 90% způsobilých výdajů. Zbylých 10% a všechny neuznatelné náklady hradí Kraj Vysočina z vlastních zdrojů, což nyní činí cca 152,8 mil. Kč (22,8%). Do výše  nezpůsobilých výdajů se výrazně promítl nárůst cen stavebních prací v letech 2016-2019, nabídky vítězných uchazečů přesahují předpokládanou hodnotu o cca 10 - 20%. 

Využití Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů závisí také na vlastním průběhu stavebních akcí. Objem fakturovaných prací zpravidla výrazně roste ke konci stavby. Přijaté dotace je dokáží pokrýt jen zčásti a opět dochází ve větší míře k zapojení předfinancování.

Návrh řešení

Pro zajištění další realizace projektů bude nutné rezervovat z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů finanční prostředky ve výši minimálně 50 mil. Kč. Tato částka by měla být dostačující pro pokrytí nákladů v kombinaci s ex-post dotacemi na dalších 6-12 měsíců. V roce 2020 bude probíhat hlavní část výstavby v 10 lokalitách (6 projektů). 

Po ukončení fyzické i finanční realizace jsou zůstatky na zvláštních účtech projektů včetně úroků převáděny zpět do Fondu strategických rezerv. Dosud bylo zpět odvedeno 3,39 mil. Kč za projekt Transformace Domova Háj I. V roce 2020 bude ukončen projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-58, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, dotace z IROP by měla pokrýt 90% způsobilých výdajů jednotlivých projektů.

rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1972/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-58, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz