Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-59: Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-07-2019-59.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-07-2019-59
Název Předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval A. Nosková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 1544/26/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina. Projekt se týká výzvy v rámci výzvy 007 z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Zahájení realizace projektu je plánováno od 1. 1. 2020 a ukončení 30. 6. 2022.  Rozpočet projektu byl schválen ve výši 15 961 795,20 Kč. Jedná se o projekt, který navazuje na ukončení realizace projektů Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

Projekt je zaměřený na komplexní řešení úskalí praxe sociálních pracovníků v prostředí krajského úřadu, potažmo v systému státní správy. Konkrétně je pozornost věnována sociálně-právní ochraně dětí, sociální práci, dobrovolnictví a veřejnému opatrovnictví.  

Pro uvedený projekt je stanovena spoluúčast kraje ve výši 5 % celkových nákladů projektu, která činí částku 798 089,76 Kč. Zároveň je nutné zajistit, aby byly dostupné finanční prostředky na hrazení mzdových výdajů, resp. výdajů projektu pro pracovníky po dobu, než dojde k vyplacení zálohy ze strany MPSV, resp. při možném zpoždění plateb ze strany MPSV v průběhu celé realizace projektu.

Návrh řešení

Z důvodu finančního zajištění realizace projektu od 1. 1. 2020 žádáme o předfinancování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů v částce 8 000 000 Kč. Prostředky budou pro realizaci projektu uvolňovány dle skutečné potřeby a po vyúčtování projektu budou kromě spoluúčasti kraje vráceny do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1973/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 16 mil. Kč, předpokládá se spoluúčast kraje ve výši 798 tis. Kč. Finanční prostředky schválené na předfinancování a spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz