Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-61: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

ZK-07-2019-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-07-2019-61
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
Zpracoval D. Voborská, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky od příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.

Usnesením 0355/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí zápůjčky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 2 748 000 Kč za účelem realizace projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" s cílem vybudovat odbornou učebnu prostřednictvím rekonstrukce a modernizace původní laboratoře za účelem zkvalitnění výuky odborných předmětů. V rámci projektu byla pořízena didaktická a výpočetní technika, přístrojové vybavení pro měření elektrických veličin, číslicové, mikroprocesorové a přenosové techniky včetně laboratorních zdrojů napětí a proudu, didaktické měřící sady a pomůcky, přístroje pro revize a provozní měření. Dne 24. 10. 2019 byla připsána na účet Kraje Vysočina splátka výše uvedené zápůjčky.

Návrh řešení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převede do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 748 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 11. 2019 a usnesením č. 1895/33/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz